Работа

Правила

В адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори" са задължителни следните правила:

 • краткост на писмените материали,

 • задължително съообразяване практиката на ВС, ВКС и ВАС,

 • непрекъснат контрол върху работата и делата

 • дискретност. 

Сфери на дейност

Основна дейност на Адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори" е предоставяне на консултации в областта на гражданското, търговското, трудовото и административното право, цялостно правно обслужване на търговски дружества, както и процесуално представителство(съдебна защита).

Консултациите се предоставят в писмена или устна форма.

При цялостно правно обслужване ангажиментът на дружеството се определя от договора за абонаментно обслужване. По време на действие на договора дружеството се ангажира също със съдебната защита на клиента и приоритетното решаване на всички възникнали правни проблеми.

В адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори" е застъпена широко защитата на интереси в изпълнителния процес - събиране на вземания от граждани и юридически лица, публична продажба на движими и недвижими вещи, изпълнение върху вещи в съпружеска имуществена общност, принудително отнемане на вещи и изпълнение на определени действия. Изпълнителният процес завършва и осмисля всеки граждански процес. Практическите тънкости в изпълнителния процес съставляват подчертан интерес за нас.

С оглед пълноценно и комплексно обслужване на нашите клиенти работим в сътрудничество с нотариуси, съдебни изпълнители, икономисти и други специалисти.

Дружеството предлага процесуално представителство (съдебна защита) пред съдилищата и арбитражите в страната.

Дейността на дружеството обхваща следните подотрасли на гражданското право:

общо гражданско право

 • гражданско състояние на физическите лица, регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации;

 • упълномощителни и преупълномощителни сделки.

вещно право

 • придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и другите вещни права (право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути); защита на владението;

 • нотариални сделки.

облигационно право

 • обезпечаване реализацията на вземания;

 • изготвяне на предварителни и окончателни договори;

 • обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане;

 • защита при неоснователно обогатяване;

 • реализиране на договорна и регресна отговорност;

 • съдебно и извънсъдебно разваляне на договори;

 • защита срещу недобросъвестни длъжници и т.н.

семейно и наследствено право

 • защита по брачни дела, имуществени спорове след развода, осиновяване, настойничество и попечителство, обявяване на смърт и отсъствие и т.н.;

 • наследствени правоотношения и защита по дела за делба.

авторско право 

 • правен режим на правата върху творчески произведения на литературата, науката и изкуството, върху изпълненията на артисти, върху звукозаписи и програми на радиото и телевизията и т.н.;

 • договори за отстъпване на права на ползване на тези обекти от трети лица.

право на индустриална собственост

 • регистриране на марки, географски означения, изобретения и патенти и други в Патентно ведомство на Република България;

 • цялостна защита на правата върху индустриалната собственост;

 • изготвяне на лицензионни договори и др.

трудово право

 • сключване и прекратяване на трудови договори, имуществена отговорност на работодателя и работника, обезщетения по трудови договори, спорове относно възникване, съществуване и прекратяване на трудовите правоотношения.

търговско право

 • регистрация на търговци и търговски дружества, клонове, търговски представителства на чужди компании;

 • преобразуване на търговски дружества;

 • съдебна защита срещу незаконосъобразни решения на търговски дружества;

 • изготвяне на договори и правно обслужване на търговски сделки - търговска продажба, договори за лизинг, спедиционни договори, договори за застраховка, договори за кредит;

 • съдебна защита по търговски дела.

 • несъстоятелност

Повече от 10 години работим активно в областта на производството по несъстоятелност. Дружеството предлага проучване на длъжниците с оглед възможността да открие и проведе спрямо тях успешно производство по несъстоятелност, с прогнозиране степента на удовлетворяване на кредиторите.

Дружеството предлага подготовка, изготвяне на молби за откриване на производство по несъстоятелност и процесуална защита в такива производства.

В областта на производството по несъстоятелност дружеството предлага също консултации по отделни действия, като предявяване на вземания от кредитори, изготвяне на оздравителни планове, споразумения с кредиторите. Дружеството дава консултации по подготовката и осигурява процесуална защита при воденето на дела за попълване масата на несъстоятелността.

Многогодишния ни опит и участие в значителен брой производства по несъстоятелност ни помагат при защита интересите на нашите клиенти.

административно право

В областта на административното право дружеството предлага консултации при обжалване по административен и съдебен ред на индивидуални, общи и нормативни административни актове или откази за издаване на такива, както и предоставя съдебна защита по административни дела.

конкурентно право

Дружеството предлага консултации в областта на конкурентното право на Република България и процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд при обжалване решенията на КЗК.

Bulgarian