Адвокат Венелин Николов Гачев

advokat venelin gachev

Професионален опит

Адвокат Венелин Николов Гачев е завършил право в Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 1973г. Вписан е за адвокат в Софийска адвокатска колегия през 1978г. Син е на адвокат. До 1990г.,съгласно действащото законодателство, е в състава на 11-ти адвокатски колектив – София. След 1990г. работи на самостоятелна практика.

Адвокат Венелин Гачев работи в областта на гражданското, търговското и административното право като съдебен адвокат и консултант. Има право да се явява пред всички български съдилища, арбитражи и особени юрисдикции. Ползва руски език.

Адвокат Венелин Гачев е вписан в Регистъра за представители по индустриална собственост под № 215/01.10.2003г. за следните обекти: марки, географски означения и промишлен дизайн; изобретения и полезни модели.

Адвокат Венелин Гачев има публикации в областта на гражданското право, търговското право и гражданския процес.

Публикации на адв. В.Гачев:

Допустими доказателства във въззивното обжалване, сп. ТП - 1998-5кн,

Кратък коментар върху измененията в ГПК - ДВ, бр. 64/16.07.1999г., сп. ТП-2000-1кн,

Същественото в последните изменения в ГПК - ДВ, бр. 105/12.11.2002 г., сп. ТП-2002-6кн,

Изменението в ГПК от 2002г. - пореден опит или гаранция за бързо производство -сп. ТП-2003-2кн,

Правото на жалба от неучаствали в производството по несъстоятелност кредитори,
сп. ТП – 2005 – 2 кн. и сп. Пазар и право – 2005 - 10 кн,

Един въпрос и три мнения, сп. АП – 2005 – 1 кн.,

Реформата в ГПК, сп. ТП – 2005 – 4 кн.,

Новият ГПК и исковият процес, сп. ТП – 2007 – кн. 3.

Bulgarian